Winetwork
  Hírlevél n°1 - 2016. március   

Ossza meg a tudást, mentse meg a sz?l?t?kéket !

2015 áprilisában kezdte meg tevékenységét a WINETWORK nevet visel? új H2020 tematikus hálózat, melynek célja az európai borvidékek közötti innovatív tudástranszfer és információcsere serkentése a szektor termelékenységének és fenntarthatóságának növelése érdekében.

A projekt célja, hogy kifejlesszen egy módszert a sz?lészeti-borászati szektor szakmai ismereteinek hatékony megosztására. Ennek érdekében olyan eszközök kerülnek megalkotásra, mint I) az ügyviv? szakért?k (FA - Facilitator Agent) hálózata, melynek minden tagja egy adott borvidéket képvisel, illetve II) egy tudásbázis, mely nemcsak elméleti ismereteket, hanem gyakorlati tapasztalatokat is rendszerez.

Az új módszer tesztelésére kiválasztott téma a sz?l?ültetvényeket fenyeget? két betegség, melyeknek a sz?lészeti-borászati szektor az utóbbi id?kben kiemelt figyelmet szentel: a sz?l? t?kepusztulása (GTD - Grapevine Trunk Diseases) és a Sz?l? aranyszín? sárgaság fitoplazma (FD - Flavescence Dorée).

További információért látogasson el weboldalunkra: www.winetwork.eu vagy olvassa el letölthet? szórólapunkat!

Ügyviv? szakért?k 

Az ügyviv? szakért?k alkotják a WINETWORK projekt gerincét. ?k gy?jtik össze a legfrissebb tudományos eredményeket a kutatóktól, kiválasztják a többi borvidék tapasztalati közül a saját borvidékük számára a leghasznosabbakat és el?segítik azok eljutását a sz?l?termeszt?khöz. További feladatuk a saját régiójuk sikeres gyakorlati tapasztalatainak dokumentálása, és ezeknek az értékes információknak az elérhet?vé tétele a többi borvidék számára is – ebben rejlik a projekt egyedisége és innovatív jellege. Végül, az ügyviv? szakért?k továbbítják a borvidékükr?l összegy?jtött problémafelvetéseket a kutatócsoportok felé, hozzájárulva a termel?k valós igényein alapuló jöv?beli kutatási tervek kidolgozásához. Az ügyviv? szakért?k profiljai és elérhet?ségei a következ? linkre kattintva érhet?k el.

A tudásbázis tartalmának feltöltése

A projekt keretein belül a GTD-r?l és az FD-r?l összegy?jtött hasznos információk egy webes felületen, az úgynevezett "tudásbázison" keresztül válnak elérhet?vé 2016-tól. A tudásbázis tartalmából nyújtanak ízelít?t a következ? szemináriumok, melyek az Infowine online sajtóoldalán keresztül érhet?ek el:

  • A sz?l? t?kepusztulásáért felel?s kórokozók tudományos áttekintése, Vincenzo Mondello (Reims-i Egyetem) el?adásában, mely angolul és olaszul érhet? el
  • A sz?l? t?kepusztulásáért felel?s kórokozók tünet- és járványtana, Vincenzo Mondello (Reims-i Egyetem) el?adásában, mely angolul és olaszul érhet? el
  • 3 kérdés a sz?l? aranyszín? sárgaságáról (Flavescence Dorée), Bernard Molot (IFV) el?adásában, mely francia nyelven érhet? el, angol felirattal

Kattintson a linkre, hogy minél hamarabb értesüljön a Winetwork projekt fejleményeir?l!

A Winetwork projekt els? tematikus szemináriuma

2015. november 10-én a portugáliai Douro völgyének szívében, Peso da Régua városában került megrendezésre a WINETWORK projekt els? tematikus szemináriuma, melynek középpontjában a Sz?l? aranyszín? sárgaság fitoplazma (Flavescence dorée) és a Sz?l? t?kepusztulása állt. A projekt megismertetésének fontos mérföldköve volt a Portugáliában megrendezett szeminárium, melyen számos kiváló el?adó vett részt a szakterületek széles skáláját képviselve.  A szemináriumra összesen 140 f? érkezett az ország minden területér?l a borászati szektor különböz? területeit képviselve, beleértve a bortermel?ket, szaktanácsadókat, szakmai képviseleteket, gyakorlati szakembereket, növényvéd?-szereket és m?trágyákat forgalmazó cégeket, hivatalos intézményeket és egyéb érdekelt vállalatokat. Az ilyen és ehhez hasonló események dönt? fontosságúak a tudás disszeminációja érdekében, továbbá, hogy felhívják a szektor figyelmét az adott problémakörre.

 

További információért kattintson ide!

H2020 tematikus hálózat

A tematikus hálózat az Európai Közösség által megalkotott új elem a Horizon 2020 keretprogramon belül, melynek célja az interaktív innovációk támogatása felhasználóközeli tevékenységek megvalósításával. Mit jelent mindez? A partnerek olyan végfelhasználói anyagok (videószemináriumok, PowerPoint prezentációk, stb.) segítségével adják át egymásnak ismereteiket, melyek kifejezetten a résztvev?k igényeire szabottak, továbbá olyan kutatási terveket dolgoznak ki, melyek a gyakorlati szakemberek valós igényein alapulnak.

A tematikus hálózatok olyan projektek, melyek egy adott szakterületen rendelkezésre álló tudományos ismeretek és jó gyakorlatok összegy?jtését, megvitatását és közzétételét t?zik ki célul a szektor minden érdekeltjének bevonásával. Mivel a tematikus hálózatok minden lehetséges résztvev?t összekapcsolnak, európai szint? operatív csoportok és többszerepl?s projektek létrejöttét és együttm?ködését teszik lehet?vé.

Melyek a H2020 támogatási keretprogram további tematikus hálózatai?

 

OK NET ARABLE: tudástranszfer az ökológiai gazdálkodás terén
Hennovation: gyakorlat-vezérelt innováció a baromfi ágazat és más haszonállati ágazatok kutatóinak és piacorientált szerepl?inek támogatásával
Agrispin: innováció a mez?gazdaságban, jó gyakorlatok az innovációs és a támogatási rendszerek terén
FERTINNOWA: a hálózat célja egy “metatudás-adatbázis” felépítése és egy tudáscserét biztosító platform létrehozása az újszer? tápanyag-gazdálkodás terén és a jó gyakorlatok megosztása a kertészeti ágazatban alkalmazott fenntartható és környezetbarát tápanyag-utánpótlás tekintetében

Hogyan szeretne tájékoztatást kapni?

A Winetwork projekt célja, hogy a sz?lészeti-borászati ágazat lehet? legtöbb részvev?je számára biztosítson információ-hozzáférést. Milyen formában legyenek elérhet?ek ezek az információk? Videók, podcastok, képzések, szakmai cikkek…? Milyen eszközöket részesítenek el?nyben a szaktanácsadók? És a sz?l?ültetvényekben dolgozók? Segítsen megtalálni a válaszokat ezekre az egyszer?, de dönt? fontosságú kérdésekre:

Töltse ki 5 perces kérd?ívünket, kattintson a következ? linkre !


Csatlakozzon a Winetwork projekthez!

Ha els? kézb?l szeretne információkat kapni a GTD és az FD betegségekr?l, adja meg adatait a kérd?ív végén és csatlakozzon a projektben résztvev? közösséghez!


Tesztelje tudását! 

Töltse ki a sz?l? t?kepusztulásról és a sz?l? aranyszín? sárgaság fitoplazmáról szóló kvízt a Winetwork weboldalán! Kvíz !


COST program: a sz?l? t?kebetegségei elleni fenntartható védekezés

A 2013-ban indult COST program f? célja egy európai szakért?kb?l álló hálózat létrehozása a sz?l? t?kepusztulásos betegségek jobb megértése érdekében. A pályázat id?tartama 5 év, mely során a résztvev?k a patogének el?fordulása mögött húzódó okok megértését, a sz?l?-patogén kölcsönhatások és a farészeket károsító mikroorganizmusok ökológiájának tisztázását, valamint új kezelési eljárások illetve biológiai védekezési módszerek fejlesztését t?zik ki célul. A pályázat megvalósításában 23 európai ország 117 képvisel?je vesz részt, hogy új javaslatokat fogalmazzanak meg a sz?l? t?kepusztulásos betegségeinek (GTD) kezelésére vonatkozóan, továbbá hogy megalapozzák Európa világviszonylatban is vezet? szerepét a GTD kutatásának terén a sz?l?ültetvények védelmében.

További információk az alábbi weboldalon érhet?ek el: http://managtd.eu


Új biotechnológiai eszközök a kórokozók elleni küzdelemben

A Pore?-i Mez?gazdasági és Turisztikai Intézet – a Winetwork projekt horvátországi partnere – kiemelt figyelmet fordít három kapcsolódó témájú horvátországi és szlovéniai kezdeményezésre:

A "Fitoplazmák összehasonlító és funkcionális genomikai vizsgálata" a Horvát Kutatási Alapítvány által támogatott kutatási projekt, melynek célja a Horvátországban leginkább elterjedt fitoplazmák szekvenálása. https://www.pmf.unizg.hr

"A növényi kórokozók biológiai sokféleségének és járványtanának vizsgálata" egy szlovéniai kutatási program, melynek célja új biotechnológiai módszerek (NGS) fejlesztése és alkalmazása az importált növény i anyagokkal behurcolt kórokozók azonosítására. http://www.nib.si  

Horvát nemzeti felderítési program a sz?l? aranyszín? sárgaság fitoplazma és egyéb káros növényi organizmusok megfigyelésére. http://www.hcphs.hr

European Union  
Winetwork az Európai Unió Horizon 2020 kutatási és innovációs keretprogramjának finanszírozásában, a 652601 számú támogatói szerződés alatt valósul meg.