Winetwork
  Bilten br. 1 - Svibanj 2016   

Razmjena znanja i iskustava u svrhu sprje?avanja propadanja vinograda

Realizacija projekta WINETWORK zapo?ela je u travnju 2015. godine u sklopu programa Obzor 2020. Cilj projekta je prikupljanje, razmjena i prijenos inovativnog znanja izme?u europskih vinogradarskih regija sa svrhom pove?anja produktivnosti i održivosti vinogradarskog sektora. U sklopu projekta kreirat ?e se novi model za u?inkovitu razmjenu informacija unutar vinogradarskog sektora, razvojem alata poput mreže stru?nih posrednika te baze znanja osmišljene na na?in da objedini znanstvene rezultate i prakti?na iskustva na razini Europe. Ovaj ?e se model primijeniti na dvije zna?ajne bolesti vinove loze koje predstavljaju veliku prijetnju vinogradarskom sektoru EU, a to su bolesti drva i zlatna žutica vinove loze.

Više informacija dostupno je na web stranici projekta http://hr.winetwork.eu/ ili na letku na hrvatskom jeziku.

Stru?ni posredniciStru?ni posrednici ?ine okosnicu projekta WINETWORK. Oni prikupljaju najnovije rezultate znanstvenih istraživanja i prakti?na iskustva dobivena primjenom na terenu, odabiru najprikladnije rezultate za primjenu u vlastitoj regiji i prenose ih krajnjim korisnicima. Nadalje, jedna od posebnosti projekta WINETWORK temelji se na zadatku stru?nih posrednika da prikupe inovativna i u?inkovita prakti?na rješenja za suzbijanje bolesti drva i zlatne žutice unutar vlastite regije te da prikupljena znanja razmijene sa stru?njacima i znanstvenicima iz ostalih regija. Tako?er, stru?ni posrednici prikupljaju informacije o poteško?ama suzbijanja ovih bolesti unutar svojih regija i predstavljaju ih znanstvenoj zajednici, kako bi budu?a istraživanja bila prilago?ena potrebama krajnjih korisnika. Osnovni podaci o stru?nim posrednicima i njihovi kontakti dostupni su ovdje.

Prvi sadržaji baze znanja

U sklopu projekta prikupljat ?e se korisne informacije na temu bolesti drva i zlatne žutice vinove loze, koje ?e biti dostupne od rujna 2016. godine na internet stranici projekta, unutar sekcije Baza znanja.

Uvid u jedan dio budu?ih sadržaja Baze znanja dostupan je putem internet ?asopisa Infowine u obliku video seminara:

  • Pregled znanstvene literature na temu bolesti drva vinove loze, Vincenzo Mondello (Sveu?ilište u Reimsu, Francuska) - engleski i talijanski jezik
  • Simptomatologija i epidemiologija bolesti drva vinove loze, Vincenzo Mondello (Sveu?ilište u Reimsu, Francuska) – na engleskom i talijanskom jeziku
  • Pitanja i odgovori na temu zlatne žutice, Bernard Molot (IFV) - na francuskom jeziku i s engleskim titlovima

Slijedite poveznice kako biste dobili više informacija.

COST akcija FA1303: Održivo suzbijanje bolesti drva vinove loze

Realizacija COST akcije FA1303 zapo?ela je 2013. godine i trajat ?e ?etiri godine. Cilj akcije je razvoj europske mreže stru?njaka koja ?e doprinijeti boljem poznavanju bolesti drva stjecanjem znanja na podru?ju razvoja patogena, interakcije vinove loze s uzro?nicima bolesti drva, ekologije mikroorganizama u drvu te razvoja novih metoda suzbijanja. U COST akciju FA1303 uklju?eno je ukupno 117 istraživa?a iz 23 europske države, koji ?e doprinijeti da Europa bude svjetski lider u istraživanju bolesti drva vinove loze.

Više informacija možete prona?i na http://managtd.eu/en/

Molekularni alati u pra?enju biljnih patogena

Institut za poljoprivredu i turizam iz Pore?a, hrvatski partner projekta, predstavlja tri inicijative u Hrvatskoj i Sloveniji koje su vezane uz tematiku projekta WINETWORK:

Komparativna i funkcionalna genomika fitoplazmi je znanstveni projekt financiran od Hrvatske zaklade za znanost, a cilj projekta je sekvenciranje najzastupljenijih fitoplazmi u Hrvatskoj https://www.pmf.unizg.hr/genophyto

Studija epidemiologije i bioraznolikosti biljnih patogena je slovenski nacionalni projekt ?iji je cilj razviti i primijeniti nove molekularne metode (NGS) u determinaciji patogena introduciranih putem sadnog materijala  http://www.nib.si

Programi posebnog nadzora (PPN) u Republici Hrvatskoj predstavljaju niz aktivnosti vezanih uz pra?enje karantenskih bolesti, poput zlatne žutice vinove loze te ostalih zna?ajnih štetnih organizama razli?itih biljnih doma?ina http://www.hcphs.hr

Kojim putem želite biti informirani?

Projekt WINETWORK nastoji omogu?iti pristup informacijama i rezultatima projekta što ve?em broju dionika vinogradarskog sektora.

U kojem obliku želite da informacije i rezultati budu dostupni? Znanstveni radovi, ?lanci u novinama, video isje?ci, radionice…? Koja su sredstva informiranja prikladna savjetnicima, a koja proizvo?a?ima? Pomognite nam prona?i odgovore na klju?na pitanja i sudjelujte u 5-minutnoj anketi na ovoj poveznici

Pridružite se WINETWORKu!

Ukoliko želite primati obavijesti o bolestima drva i zlatnoj žutici, ostavite Vaše podatke na kraju ankete i postanite dio  projektne mreže.

 

Provjerite svoje znanje!Odgovorite na pitanja na temu bolesti drva i zlatne žutice vinove loze na internet stranici projekta WINETWORK

Kviz

Prvi tematski seminar projekta WINETWORK

Prvi tematski seminar u sklopu projekta WINETWORK, "Zlatna žutica i bolesti drva vinove loze", održan je 10. studenog 2015. godine u Peso da Régua (Douro regija, Portugal). Seminar je okupio zna?ajan broj znanstvenika i stru?njaka, koji su doprinijeli diseminaciji rezultata projekta na podru?ju Portugala. Na seminaru je sudjelovalo oko 140 stru?njaka iz vinogradarskog sektora, uklju?uju?i vinogradare, konzultante, distributere sredstava za zaštitu bilja, predstavnike javnih ustanova i poduze?a. Organizacija ovakvih doga?aja je klju?na za upoznavanje aktera u vinogradarskom sektoru s aktualnim problemima na temu zlatne žutice i bolesti drva vinove loze te za poticanje interakcije i razmjene znanja.

Više informacija dostupno je ovdje.

Obzor 2020 Tematske mreže

Tematske mreže predstavljaju novi instrument kojeg je osmislila Europska komisija u sklopu programa Obzor 2020, sa svrhom poticanja stvaranja inovacija koje su rezultat interakcije ve?eg broja suradnika unutar odre?enog sektora, nadogradnje postoje?ih znanja krajnjih korisnika putem diseminacije rezultata te uspostavljanja plana budu?ih istraživanja uzimaju?i u obzir potrebe krajnjih korisnika. Tematske mreže ?ine projekti koji uklju?uju razli?ite dionike u prikupljanju, razradi i prijenosu postoje?ih znanstvenih spoznaja i najboljih rješenja iz prakse.

Koje su ostale Obzor 2020 tematske mreže pored WINETWORK-a?

  • Ok-Net Arable: Razmjena znanja i iskustava o ekološkoj proizvodnji
  • HENNOVATION: Inovacije utemeljene na znanstveno priznatim prakti?nim iskustvima tržišno orijentiranih sudionika u proizvodnji kokoši nesilica
  • AGRISPIN: Prepoznavanje najboljih poljoprivrednih praksi prikladnih za razvoj inovacija i savjetodavnih sustava
  • FERTINNOWA: Uspostava baze za prikupljanje i razmjenu znanja na temu inovativnih tehnologija fertirigacije i dobrih proizvo?a?kih praksi za održivu i okolišno prihvatljivu fertirigaciju
European Union  
Winetwork je financiran sredstvima Europske unije putem Obzor 2020 programa za istraživanja i inovacije, ugovor broj 652601.